Markus Jansson

Blogi
CFS / ME / SEID
Mega
Twitter
Videostream

 

Etusivu

Reformi.me

Minusta

Liberalismi

Kannanottojani

Salaukset ja
yhteystiedot

 

EURO: NDEAFIHH
FI8518843500023125

 

 

Liberalismista on olemassa jos jonkinlaista määritelmää ja käsitystä, joista suurinosa on rehellisesti sanottuna vääriä tai ainakin pahasti vääristyneitä. Sekaannusta aiheuttaa lisäksi se, että useat selvästi epäliberaalit tahot koettavat "omia" liberaali -sanan itselleen, käyttäen sitä ehdokkaittensa ja ohjelmansa esittelyssä. Termi "uusliberalismi" on vääristelyn ja mustamaalauksen tuloksena syntynyt olkinukketermi, jota joskus kuulee myös käytettävän. Liberaali voi nykykielenkäytössä tarkoittaa niin sosiaalidemokraattia, suuryritysten juoksupoikaa, yltiösuvaitsevuutta, rahavallan palvontaa, "amerikkalaisuutta", uudistusmielistä kuin tuhatta muutakin asiaa. Tai ainakin eräiden käsitteiden vääristelijöiden ja asiaan perehtymättömien mielestä siis.

Itse pidän kuitenkin kiinni liberalismi sanan yleisesti hyväksytystä tulkinnasta, eli katson sen tarkoittavan samaa kuin klassinen liberalismi. Tehdäkseen selvän pesäeron erilaisiin mukaliberaaleihin tahoihin ja Orwellilaisiin käsitteiden vääristelijöihin, etenkin Yhdysvalloissa on alettu käyttää termiä "libertarian" eli libertaari aidosti liberaaleista ihmisistä ja arvoista. Vaikka itse vieroksun tuollaista käsitteiden vääristelyyn ja valehteluun taipumista, katson kuitenkin, että on ehkä toisinaan parempi käyttää termiä "libertaari", jottei aiheudu sekaannusta erilaisten mukaliberaalien tahojen ja aatteiden kanssa. Itse käytän sivustollani kuitenkin termejä rinnakkain, koska pidän kiinni siitä, että liberalismi = klassinen liberalismi = libertarismi. :)

Yleensä suurin virhe joka tehdään liberaaleista keskusteltaessa tai heidän kanssaan keskustellessa, että ei ymmärretä käytettyä "vapauden" määritelmää. Erityisen tärkeää on ymmärtää ero positiivisen ja negatiivisen vapauden välillä. Hyvä selitys näiden kahden eroista löytyy Wikipediasta. Libertaarit eivät usko että ihmisillä voi olla positiivisia vapauksia, eli "vapaus johonkin", esimerkiksi vapaus koulutukseen. Libertaarit uskovat, että ihmisillä voi olla vain negatiivisia vapauksia, eli "vapaus jostakin", esimerkiksi vapaus muiden väkivallalta. Tästä johtuen libertaarit kannattavat käytännössä joko yövartijavaltiota eli minimivaltiota (= minarkiaa), tai anarkokapitalismia.

Libertaarien mielestä yhteiskunnan ainoa tehtävä on turvata kansalaisilleen ruumiillinen koskemattomuus, omistusoikeus ja sopimusvapaus. Pitkän aikavälin tavoitteena tulisi siis olla libertaari yövartijavaltio, eli minimivaltio (= minarkia). Minarkiaa kuvaa hyvin kirjoittamani "Vapaa Turku -kaupunkivaltion" perustuslaki, sekä Mikko Ellilän "Minarkian rahoitus". Mikäli et ole koskaan kuullutkaan libertarismista tai sinulle muuten herää siitä kysymyksiä, suosittelen perehtymään Libertarismi-faq tai Liberalismiwiki -sivustoon tai vaihtoehtoisesti tähän blogini kirjoitukseen. Myös Mikko Ellilän anarkokapitalismimonologi saattaa olla kuulemisen arvoinen.

http://jln.sdf-eu.org/
"Liberalismi on vakaumus, jonka mukaan jokaisella ihmisellä on vapaus elää omaa elämäänsä ja pyrkiä onnellisuuteen itse valitsemallaan tavalla, niin kauan kuin se ei loukkaa muiden vastaavaa vapautta. Julkisella vallalla ei ole oikeutta loukata tätä vapautta siinäkään tapauksessa, että sillä on takanaan kansan enemmistön tuki."

"Kun mies vie toiselta auton, kyseessä on ryöstö. Kun saman tekee miesjoukko, puhutaan järjestäytyneestä rikollisuudesta. Kun joukko järjestää äänestyksen ja ottaa auton enemmistöpäätöksellä, sitä kutsutaan demokratiaksi."
- Oskari Juurikkala

"Liberalismin kannattajat, liberaalit, puolustavat jokaisen ihmisen oikeutta elämäänsä, vapauteensa ja omaisuuteensa. Ihmistä ei liberalismin mukaan saa kohdella pelkkänä välineenä jonkin tavoitteen saavuttamiseksi, vaan ihmisyksilö on itseisarvo sinänsä. Julkinen valta – valtio tai kunta - ei saa kohdella ihmisiä kuin tiiliskiviä, joita voi käsitellä miten tahansa ja sijoittaa minne parhaaksi nähdään mahdollista "ihanneyhteiskuntaa" rakennettaessa. Yhtäkään ihmistä ei saa uhrata toisen ihmisen tai jonkin yhteisen päämäärän puolesta, ellei hän siihen itse vapaaehtoisesti suostu. Ei ole olemassa mitään sellaista yleistä hyvää, jonka vuoksi ihmisiä saisi uhrata tai orjuuttaa. On olemassa vain ihmisyksilöitä, joista jokainen on erilainen, ainutkertainen ja korvaamaton."

"Sosialismin perustavanlaatuinen virhe on sen ihmiskäsityksessä. Sosialismin mukaan yksilö on vain yhteiskunnan osa; sosialismissa yksilön hyvinvointi on jätetty täysin yhteiskuntakoneiston toiminnan varaan. Sosialismiin kuuluu uskomus, että yksilön hyvä voidaan saavuttaa ilman yksilön vapaata tahtoa, ilman yksilön vastuuta omista valinnoistaan hyvän ja pahan välillä. Sosialismi alentaa ihmisen pelkäksi yhteiskunnallisten suhteiden objektiksi. Sosialismissa katoaa käsitys moraalisia valintoja tekevistä autonomisista yksilöistä, joiden ratkaisuista sosiaalinen vuorovaikutus rakentuu. Tästä virheellisestä ihmiskäsityksestä seuraa sekä yksityisomistuksen vastustaminen että yksilönvapauden tilan määrittävän lainsäädännön vääristyminen. Jos ihmisellä ei ole omaisuutta eikä mahdollisuutta ansaita elantoaan omatoimisesti, hän tulee riippuvaiseksi yhteiskuntakoneistosta ja sitä hallitsevista poliitikoista ja byrokraateista. Tällöin ihminen ei pysty tuntemaan itseään arvokkaaksi yksilöksi. Tällaisissa oloissa aitoa inhimillistä yhteisöllisyyttä ei voi kehittyä."
- paavi Johannes Paavali II: Centesimus Annus

"Jos yksilöä käytetään muiden hyväksi, se tarkoittaa vain sitä, että muut hyötyvät hänen kustannuksellaan. Tällainen menettely ei kunnioita hänen yksilöllisyyttään eikä sitä, että hänellä on vain tämä yksi elämä. Etenkään julkinen valta, joka edellyttää kansalaisiltaan kuuliaisuutta, ei saa missään tapauksessa suosia yhtä toisen kustannuksella, vaan sen tulee kohdella kansalaisiaan tasapuolisesti ja puolueettomasti."

"Toisaalta on järkevää antaa ihmisten päättää omista asioistaan myös siksi, että he tuntevat itse parhaiten omat tarpeensa ja mieltymyksensä. Ihmiset, heidän toiveensa, tarpeensa ja elämäntilanteensa ovat erilaisia. Samat ratkaisut eivät sovi kaikille, olipa kysymys sitten koulutuksesta, asumisesta tai ruokavaliosta. Jokainen tietää parhaiten itse, mikä tekee hänet onnelliseksi, mitä hän tarvitsee tavoitteidensa edistämiseksi ja millainen työ sopii hänelle parhaiten. Ja vaikka ei tietäisikään, niin ainakin hänellä on paremmat mahdollisuudet ottaa siitä selvää kuin esimerkiksi virkamiehellä, joka yrittäisi suunnitella ja ohjailla hänen elämäänsä."

"It's lucky we don't have government clothing stores, restaurants, and churches, because then you'd be saying "Where will the poor get their clothing, food, and religion if we end government involvement in these areas"."
- Jacob G. Hornberger.

"Kaikkien ihmisten välisten suhteiden pitää perustua vapaaehtoisuuteen. Ainoat teot, joiden pitää olla lailla kiellettyjä, ovat sellaisia, joissa käytetään väkivaltaa niitä vastaan, jotka eivät sitä ole itse käyttäneet - siis sellaiset teot kuin tappo, pahoinpitely, varkaus tai petos. Useimmat ihmiset uskovat tähän eettiseen järjestelmään ja elävät sen mukaisesti. Liberalismin mukaan tällaista etiikkaa pitää noudattaa johdonmukaisesti - ja ennen kaikkea sitä pitäisi soveltaa yhtä lailla julkisen vallan kuin yksilöidenkin toimissa."

"Julkisen vallan tarkoituksena on oltava ihmisten suojeleminen mielivallan eri muodoilta; pakolta, vilpiltä ja väkivallalta. Jos julkinen valta käyttää valtaoikeuksiaan sellaisia ihmisiä vastaan, jotka eivät ole loukanneet muiden ihmisten oikeuksia, julkisesta vallasta itsestään muodostuu uhka näiden ihmisten oikeuksille."

Anarkokapitalismimonologi by Mikko Ellilä
Tässä mp3 muotoon saatetussa monologissa Mikko Ellilä argumentoi suoraan sanottuna uskomattoman hyvin kapitalismin puolesta. Ehdotonta kuunneltavaa jokaiselle sosiaalidemokratiaan uskovalle ja muulle kapitalismin vastustajalle. Loistavaa argumentointia ja näkökulmia jotka pakottavat kuulijan ajattelemaan asioita...

David D. Friedman: Some Responses to Mike Huben's A Non-Libertarian FAQ
Koska monilla ihmisillä on varsin vähäinen tai vääristynyt käsitys liberaaleista, kumotaampa useimpia harhaluuloja ja argumentteja, joita toistuvasti esitetään liberaaleja vastaan: (sivusto on englanninkielinen)

Economics in One Page
Mark Skousen esittelee taloustieteen perusteet ja sen, miksi valtion ei tulisi sekaantua markkinoiden toimintaan. Kaikki yhdellä ainoalla sivulla - kyllä, tämä on näin yksinkertaista. Toivottavasti sosialistinen valtionvarainministerimme viitsisi joskus lukea näin fiksuja tekstejä...

Epäsosiaallisuuden päivä
Sampo Syreeni kirjoittaa älä osta mitään - päivästä ja sen vaikutuksista, kuluttamisesta ja kuluttajan valinnoista jne.

Farming without subsidies
Englanninkielinen artikkeli jossa kerrotaan, miten maanviljely kannattaa mainiosti ilman verovaroista maksettavia tukiakin. Ja itseasiassa, maanviljely muuttuu huomattavasti tehokkaammaksi ja järkevämmäksi toiminnaksi kun maataloustuet poistetaan.

http://fi-lib.blogspot.com/
Muutamien suomalaisten libertarististen kirjoittajien julkinen tajunnanvirtapäiväkirja ja uutispalvelu.

Lehmä eri talousjärjestelmissä
"Cow and Economics" on englanninkielinen kirjoitus, joka vääntää rautalangasta erilaisten talousjärjestelmien eroista.

Liberalismiwiki
Tietosanakirjatyyppinen julkaisusarja, jossa käsitellään erilaisia vapaata markkinataloutta koskevia väittämiä ja asioita.

Libertarismi-FAQ
Sampo Syreenin ylläpitämä sivu, jossa vastataan melkeinpä kaikkiin mahdollisiin kysymyksiin koskien libertarismia. Sivulle on kirjoitellut myös mm. Mikko Särelä, Samuli Pahalahti ja Simo Hämäläinen. ERINOMAINEN sivu! Suosittelen ehdottomasti!

Libertarismin määritelmä Wikipediassa
Libertarismi ja liberalismi ovat lähellä toisiaan polittisessa mielessä. Termiä libertarismi tai libertarianismi käytetään etenkin USA:ssa erottamaan "oikeat" liberaalit SDP:läisestä poliittisesta suuntauksesta, joita harhaanjohtavasti pidetään "liberaaleina" USA:ssa. Liberaali on terminä hankala, koska se tarkoittaa samalla suvaitsevaa, uudistusmielistä ja yksilönvapautta kannattavaa. Itse tarkoitan sanalla liberaali vain poliittisessa mielessä, eli yksilönvapautta kannattavaa henkilöä tai asiaa. Suomessa ja muualla Euroopassa termejä käytetään pääsääntöisesti oikein, mutta varmuuden vuoksi kannattaa käydä lukemassa tuo linkki, jotta asiasta ei tule epäselvyyttä.

Maailman vapauden tila
Mikko Ellilä selittää, miksi maailman vapaimmat maat ovat samalla maailman vauraimpia maita. Ehdoton luettava jokaiselle säätelytalouden kannattajalle! Lisää maailman vapaimmista maista löytyy verkosta mm. tuolta http://www.heritage.org/research/features/index/countries.cfm

Minarkian rahoitus
Mikko Ellilä selittää, miten minimivaltion eli minarkian rahoitus voitaisiin turvata ja mitä tehtäviä valtio ja kunnat minarkiassa hoitavat. Erinomainen rautalankamalli minarkiasta.

Niken hikiapajat - kehitysmaiden paratiisi
Johan Norber vaatii lisää "kehitysmaiden riistoa", eli monikansallisten yritysten siirtymistä kehitysmaihin - koska ne parantavat huimasti paikallisten ihmisten elintasoa.

Oppitunti sosiaalidemokratiaan
Hupaisa ja toisaalta seikkaperäinen selitys siitä, miten sosiaalidemokratia toimii. Suosittelen lukemaan.

Pohjoismaalaiset ovat köyhälistöä jenkkeihin verrattuna
Viiltävää analyysiä ja toteamuksia siitä, miksi "rikkaissa" ja "hyvinvoivissa" pohjoismaissa ihmiset ovat oikeasti paljon köyhempiä kuin esimerkiksi USA:ssa.

Pohjoismaiden vauraus ei johdu sosiaalidemokratiasta
Johan Norberin kirjoitus, jossa hän kumoaa yleisen harhaluulon, jonka mukaan pohjoismaiden vauraus johtuu sosiaalidemokratiasta.

Punikkila vs. Porvarlahti
Hupaisa rautalankaesimerkki siitä millaista on kuntalaisten elämä sosdem- valtiossa ja millaista se olisi kapitalismissa. Suosittelen.

Sosialismi vaarantaa henkesi
Simo Hämäläisen pureva kirjoitus terveydenhuollon yksityistämisestä ja byrokraattien ja antikapitalistien järjettömyydestä.

Suomen valtio rajoittaa tai rikkoo ihmis/kansalaisoikeuksia
Mikko Ellilä kertoo lyhyesti rautalangasta vääntämällä, miten Suomen valtio rajoittaa tai rikkoo aivan rauhassa suomalaisten ihmis/kansalaisoikeuksia.

Työehtosopimusten yleissitovuus on aiheuttanut työttömyyden
Olli Juntunen kirjoittaa purevasti työehtosopimusten yleissitovuuden kirouksesta, työttömyydestä. Ehdotonta luettavaa jokaiselle AY-aktiiville!

Täystyöllisyys on mahdollinen
"Täystyöllisyys on mahdollista, jos vain päättäjät uskaltavat tehdä oikeita päätöksiä, väittää tutkimusprofessori Jaakko Kiander Valtion taloudelliselta tutkimuslaitokselta (VATT). Kianderin keskeinen teesi on, että täystyöllisyyteen päästään veroja alentamalla."

Vaalitarkkailijoita Suomeen
Aarno Laitinen kirjoittaa Iltasanomissa ihmetellen mitä kaikkea "hyvävelisysteemiä" kansainväliset vaalitarkkailijat näkisivät jos seuraisivat Suomen vaali- ja yhteiskuntajärjestelmää. Asiallista ja kovaa tekstiä kokdem-hyvävelijärjestelmämme "tasa-arvosta".

Vapaasana.net
Vaihtoehto YLEnannille. Uutisia, artikkeleita, keskustelua jne.

Vapauden filosofia
Englanninkielinen flash-animaatio, joka perustelee rautalangasta vääntämällä mihin ja miksi yksilönvapaus perustuu ja miksi esimerkiksi valtiolla tai muilla ihmisillä ei ole oikeutta loukata yksilönvapautta.

Yhdysvaltojen terveydenhuoltojärjestelmä ei ole liberaali
Marco de Wit kertoo USA:n terveydenhoitojärjestelmästä ja sen puutteista. USA:n terveydenhoidon huonoja puolia käytetään yleensä todisteena vakuutuspohjaisten terveysjärjestelmien puutteellisuudesta. Silloin kuitenkin unohdetaan, että ensinnäkin monet USA:n sairaalat ovat kunnallisia (municipalities tai counties) sekä ennenkaikkea, että USA:n terveydenhoito on äärimmäisen pitkälle säädeltyä.

Yksityistäminen parantaa työntekijöiden viihtyvyyttä ja palveluiden laatua
Heli Parkkisen kirjoitus, jossa hän käy läpi julkisen sektorin yksityistämisestä sekä kilpailuttamisesta tehtyä ruotsalaistutkimusta.

 

 
Voit lahjoittaa minulle anonyymisti kryptorahoja tukeaksesi toimintaa. Voit lahjoittaa myös Moneroa ja Dogea!